Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo z důvodů zmírnění negativních dopadů souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 na chráněný trh práce dílčí úpravy týkající se právě zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Konkrétně se jedná o část první zákona č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřením při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 161/2020 Sb.), který dne 14. dubna 2020 nabyl účinnosti. Ve vztahu k chráněnému trhu práce se při poskytování příspěvku dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), jedná o následující opatření:

  1. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, zaměstnavatel může v rámci žádosti o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti uplatňovat pro účely stanovení výše příspěvku také náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

  2. Pokud období, za které je příspěvek žádán, spadá do doby platnosti mimořádného opatření při epidemii, není pro účely čerpání příspěvku požadováno splnění podmínky bezdlužnosti.

 

Protože řada sociálních podniků je současně zaměstnavatelem OZP na „chráněném“ trhu práce, zajímají nás také podmínky, za kterých je možno kombinovat schválený režim s programem Antivirus. 

1. Platnost a účinnost výše uvedených změn je ohraničena dobou trvání krizových opatření přijatých vládou České republiky v době nouzového stavu a mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví, která se týkají zákazu volného pohybu osob, opatření v oblasti cest do zahraničí, opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, opatření v oblasti maloobchodu, opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí a omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv. 

V tuto chvíli se změny vztahují na poskytování příspěvku za 1. a 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020. (pozn.: o době trvání mimořádného stavu po 30.4.2020 rozhoduje sněmovna PsP)

2. Vztahuje se využití některé z kompenzací programu Antivirus na celý podnik, na jeho hospodářské středisko, nebo je možné jej využít pro jednotlivé zaměstnance (různě podle dopadů v režimu A nebo B)?  

Stanovisko MPSV ČR: Pro získání příspěvku z cíleného programu Antivirus není rozhodující, zda došlo k omezení činnosti celého podniku nebo pouze jeho části. Příspěvek lze čerpat na jednotlivé zaměstnance, kterým v době platnosti cíleného programu Antivirus vznikla překážka v práci a zaměstnavatel jim v této souvislosti vyplácí náhradu mzdy podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na https://www.mpsv.cz/antivirus.

3. Jestliže v režimu §78a ZoZ bude uznána překážka na straně zaměstnavatele jako doba uznatelná pro přiznání příspěvku, jaké bude rozhodné období uznané rozhodnutím o příspěvku: den, týden, měsíc nebo čtvrtletí, v němž platil mimořádný stav? Bude se lišit od období stanovených pro ostatní opatření programu Antivirus (případně proč)?

Stanovisko MPSV ČR: Jak je uvedeno výše, změny vyplývající ze zákona č. 161/2020 Sb. se v tuto chvíli týkají poskytování příspěvku dle § 78a zákona o zaměstnanosti za 1. a 2. čtvrtletí 2020. 

Pro snazší pochopení je uveden příklad podání žádosti o příspěvek dle § 78a zákona o zaměstnanosti za 1. čtvrtletí roku 2020:

Zaměstnavatel uznaný na chráněném trhu práce provozoval v období od 1. ledna 2020 do 11. března 2020 svoji činnost bez omezení. Dne 12. března 2020, tj. v den vyhlášení nouzového stavu, byl nucen svoji provozovnu zavřít. V žádosti o příspěvek dle § 78a zákona o zaměstnanosti za 1. čtvrtletí 2020 tedy může uplatnit jak náklady vynaložené na mzdu včetně povinných odvodů (náklady vynaložené do 11. března 2020), tak náklady vynaložené na náhrady mzdy včetně povinných odvodů vynaložené na zaměstnance, kterým od 12. března vznikla překážka v práci. 

Zaměstnavatelé, kteří jsou zaměstnavateli uznanými za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti nemohou v cíleném programu Antivirus čerpat příspěvek na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, jestliže za stejný kalendářní měsíc byl na tohoto zaměstnance poskytnut příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Je tedy vyloučen souběh poskytování obou příspěvků v daném kalendářním měsíci, nikoliv však ve čtvrtletí. Tzn., že zaměstnavatel může na konkrétního zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, žádat příspěvek dle § 78a zákona o zaměstnanosti za měsíce leden a únor 2020 a současně může na tohoto zaměstnance žádat o příspěvek v rámci cíleného programu Antivirus za měsíc březen 2020.

4. Příspěvek dle §78a je poskytován na pracovní místa OZP uznaného zaměstnavatele. Bude možno současně se žádostí o příspěvek na pracovní místa OZP (dle bodu c) požádat o kompenzaci náhrad mzdy v režimu A nebo B u nepostižených zaměstnanců téhož zaměstnavatele? 

Stanovisko MPSV ČR: Bude umožněno, ale na konkrétního zaměstnance může zaměstnavatel požadovat za vykazovaný měsíc jen jeden typ příspěvku. Například jestliže na provozního zaměstnance žádají o příspěvek z programu Antivirus, už nemohou vykázat žádné výdaje na tohoto zaměstnance ve zvýšených nákladech z § 78a.

Další praktické dotazy a odpovědi nejen k příspěvku lze najít v tiskové zprávě MPSV ČR.

 

Kancelář TESSEA