16. srpna 2022 proběhlo další kolo debat k návrhu zákona o sociálním podnikání, jehož přípravu
iniciovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pracovní skupina TESSEA k tomu připravila sadu
tezí, kterou představila na červnové fokusní skupině. Tentokrát se jednalo o formát kulatého stolu,
opět v Edukačním a business centru ve Sněmovní 7.
Cílem bylo prodiskutovat některé důležité otázky návrhu, na kterém probíhaly od června 2022
přípravy v úzké pracovní skupině, kde nechyběla naše expertka Petra Francová. Kulatého stolu se
účastnili jak zástupci MPSV, tak představitelé TESSEA: Karel Rychtář, Markéta Vinkelhoferová a
Karel Machotka. Mezi účastníky nechyběli ani regionální představitelé, zástupci poslanecké sněmovny
a zástupci dalších sociálních podniků.
Na akci hned v úvodu zaznělo, že současná podoba návrhu zákona není definitivní, o mnoha věcech
není rozhodnuto. JUDr. Závodský z MPSV, který má přípravu návrhu zákona na starosti, seznámil
účastníky s jeho základními obrysy. TESSEA oceňuje, že návrh zákona je diskutován i s dalšími
resorty: MMR, MPO, MZe a MŽP, což přináší možnost různých pohledů na sociální podnikání.
Přístupy spolugestorů jsou velmi rozdílné co do očekávání i jejich zapojení do přípravy návrhu.
Hlavním gestorem zákona zůstává MPSV ČR. Důležité je, že do tvorby zákona jsou zapojeni i
zástupci sociálních podniků.
Ze strany MPSV ČR je kladen důraz na integrační sociální podniky, které jsou chápány jako
dlouhodobé, ale i jako tzv. tranzitní. Uvažuje se i o podpoře takových integračních sociálních podniků,
které by oba přístupy kombinovaly. Zástupci TESSEA, stejně jako na červnové fokusní skupině,
zdůraznili potřebu jasně vymezit rozdíl mezi systémem podpory zaměstnávání OZP a dalších
znevýhodněných skupin a podporou sociálního podnikání. Poukázali na riziko navrhovaného zavádění
nových pojmů do ekosystému sociálního podnikání, které nerespektují terminologii užívanou nejen ve
výzvách pro už třetí operační období dotacemi z Evropského sociálního fondu (nyní OPZ+), ale i
terminologii mezinárodní.
TESSEA ocenila snahu o vnímání širšího konceptu sociálního podnikání, její zástupci však vyjádřili
obavy z pragmatického zjednodušování pojetí, hodnot a znaků sociálního podnikání a jeho principů
v předpokládaném legislativním procesu. Dále bylo poukázáno na časový pres, ve kterém je návrh
zákona připravován (začátkem roku 2023 by měl být předložen vládě). I další účastníci upozorňovali,
že zpracování návrhu zákona by měla předcházet široká a důkladná diskuze napříč ekosystémem
sociální ekonomiky, jako je to běžnou praxí a zkušeností v jiných evropských zemích.
JUDr. Závodský seznámil z účastníky s hrubým odhadem procesu návrhu zákona do konce tohoto
roku: do konce září proběhne posouzení variant návrhu, v říjnu pak proběhne vnitřní připomínkové
řízení v rámci MPSV.
Není doposud jasné, jak bude vypadat registrace sociálních podniků. Stejně tak zatím není jasný okruh
benefitů a nástrojů podpory. Do vnějšího připomínkového řízení by se měl zákon dostat v listopadu a
do konce roku by měl být předán legislativní radě vlády.
Závěrem kulatého stolu zaznělo, že výše zmíněné informace o návrhu zákona jsou pracovní a nejsou
konečné. O návrhu se dále povedou debaty nejen v pracovních skupinách, ale i na akcích Ministerstva
práce a krajů, které se budou konat v průběhu září a října. První příležitostí bude konference, kterou
pořádá Pardubický kraj 19. 9. Dále MPSV ČR organizuje ve dnech 20. – 21.9. mezinárodní konferenci
k českému předsednictví v EU. Na obou akcích se představí zástupci TESSEA.
Markéta Vinkelhoferová a Karel Rychtář