V Pardubicích proběhla 19. září 2022 mezinárodní konference Budoucnost sociálního podnikání
v České republice, kterou organizoval Pardubický kraj ve spolupráci s regionální pobočkou
CzechInvest za podpory TESSEA, která se na příkladných aktivitách kraje podílí už od svého vzniku.


Zkušenosti z praxe české i slovenské
Zástupci TESSEA byli i mezi více jak 130 účastníky akce, zaměřené nejen na dopad sociálního
podnikání, ale i na jeho legislativní i nepřímou podporu, na spolupráci se samosprávami a běžnými
podnikateli. Těžiště diskuse se týkalo nejen českého návrhu zákona o sociálním podnikání, ale i
zkušeností s fungováním slovenského zákona. Probírala se praxe sociálních podniků v Pardubickém
kraji a jejich podpora od kraje. Zazněly novinky o aktuální projektové podpoře z výzev OPZ+ od MPSV.


Konference se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných útvarů MPSV ČR, krátce se zúčastnil i
ministr práce Marian Jurečka, který ve svém vystoupení kladl důraz na přínos podpory sociálních
podniků pro zaměstnanost a začleňování osob se specifickými potřebami. Ve stejném duchu hovořil
O. Závodský, pověřený na MPSV ČR zpracováním návrhu zákona o sociálním podnikání. Cílem je
podle zadání vedení ministerstva v první fázi řešit především registraci sociálních podniků a podporu
jednak tzv. prostupných a jednak stabilizačních (t.j. integračních) sociálních podniků.


Důležitost principů sociálního podnikání
Podle TESSEA se zatím nedokončený návrh jeví, že ne úplně koresponduje s principy sociálního
podnikání, tak jak jsou například v nové výzvě č. 24 na Podporu sociálního podnikání OPZ+,
zveřejněné právě v těchto dnech. Na akci byl prezentován i návazný projekt Podpora sociálního
podnikání pokračuje, který také vychází z mezinárodně i prozatím v ČR uznávaných principů a hodnot
sociální ekonomiky.


Obava z nedostatku času a potřeba strategie
Zástupci slovenského ministerstva práce P. Mészáros a J. Vaňha (vedoucí banskobystrického
krajského centra podpory sociálního podnikání) velmi podrobně informovali účastníky o pozitivech i
dílčích problémech uplatnění slovenského zákona (112/2018Sb.). Tento zákon byl připravován
nejméně dva roky a je každoročně novelizován. Z jeho vystoupení i z diskuse v panelech zazněla
obava z velmi krátkých termínů pro zpracování českého návrhu, navíc v méně příznivém období po
skončení ekonomické konjunktury.


Zástupci TESSEA v panelu upozornili na nutnost přijetí a schválení rámcové strategie rozvoje a
podpory sociální ekonomiky a sociálního podnikání v ČR jako podmínky pro koordinovanou budoucí
podporu na národní i regionální úrovni. Oceňujeme, že se na přípravě a průběhu konference podílela
i agentura CzechInvest, která nabízí sociálním podnikům podporu při zpracování a přípravě
podnikatelských záměrů.


Karel Rychtář