Stanovisko, návrhy a doporučení k novele části 3 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

TESSEA ČR sleduje probíhající diskuse k zákonu o zaměstnanosti a na základě široké debaty se svými členy, kteří patří mezi uznané zaměstnavatele dle §78 tohoto zákona, sdílí následující stanoviska a doporučení k novelizaci jeho části 3, zejména pak §78a a §81 a následujících.

Jsme si vědomi, že celý systém podpory zaměstnávání OZP vyžaduje zásadní reformu, přesahující působnost zákona o zaměstnanosti. Současné dopady inflace, energetické krize a zvyšování minimálních mezd a tarifů významně ovlivňují stabilitu zaměstnavatelů, mezi něž patří i velká část sociálních podniků, a tím i udržitelnost pracovních míst OZP. Proto navrhujeme co nejdříve přijmout zejména tyto dílčí změny parametrů poskytované podpory:

  1. Uzákonit automatickou valorizaci limitu příspěvku dle §78a v závislosti na výši průměrné nebo minimální mzdy.

Schválit zvýšení podpory zaměstnaných OZP kategorie osob zdravotně znevýhodněných dle §67 c) na hodnotu příspěvku ve výši nejméně 60% příspěvku pro invalidní osoby. 

  1. Stanovení stropu pro nárok na souhrn zvýšení příspěvku dle §78a písm. a) až c) například na 1násobek uplatněné mzdové složky příspěvku.
  2. Stanovit limit nákladů na zvýšení příspěvku na 1 pracovního asistenta nebo „napomáhajícího“ provozního zaměstnance dle §78a písm. a) například na 2násobek průměrné měsíční mzdy.
  3. Podobně omezit náklady na dopravu zaměstnanců, materiálu nebo výrobků dle §78a písm. b) limitem například 50 Kč na 1 kilometr (bez ohledu, zda se jedná o vlastní nebo nakupovanou dopravu).
  4. Nemáme problém se snížením ročního limitu náhradního plnění dle §81 a následujících např. na 14násobek, většina našich členů nevyužívá ani takto snížený limit.

Přestože se jedná jen o dílčí změny parametrů, takto navržené změny mohou přispět ke stabilitě a zejména předvídatelnosti podpory v budoucích letech a současně významně omezit spekulativní využívání podpory ze strany malé, ale bohužel viditelné části uznaných zaměstnavatelů.

Jsme připraveni zapojit se do spolupráce při přípravě a projednávání návrhů a využít konzultací s aktivními zaměstnavateli OZP, nejen s našimi členy, ale i s dalšími integračními sociálními podniky.

Schváleno správní radou TESSEA

Dne 15. 12. 2022