V rámci probíhajícího legislativního procesu k návrhu zákona o sociálním podniku byly ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí provedeny zásadní změny v textu návrhu. Změny

jsou zveřejněny na webu Úřadu vlády zde. Největší změnou oproti stávajícímu textu je

úprava procesu registrace sociálního podniku. Podle nového návrhu bude moci

označení sociální podnik používat pouze sociální podnik registrovaný podle zákona.

Fakticky tak dojde od roku 2025 ke stavu, kdy nebude Česká republika uznávat sociální

podniky, které se zaměřují na plnění jiných společensky prospěšných cílů, než je integrace

vybraných okruhů osob na trh práce. Tyto sociální podniky zde přitom působí v mnoha

případech řadu let. Nadále již nebudou moci používat zavedený název a nazývat se

sociálními podniky. Návrh zákona navíc neobsahuje žádná přechodná ustanovení.

Okamžikem nabytí jeho účinnosti tedy nebude moci v České republice legálně působit žádný

sociální podnik, a to až do okamžiku, než budou první sociální podniky registrovány MPSV.

To může trvat i několik měsíců.

 

TESSEA ČR, z.s. dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že připravovaný zákon o sociálním

podniku upraví pouze působení části sociálních podniků. Řada ostatních, které zde dosud

působí v souladu s ustálenou evropskou definicí sociálního podnikání, nebude zákonem

definována a upravena. Původní návrh výslovně počítal s možností existence

neregistrovaných sociálních podniků a byl zde ponechán prostor pro působení i těchto

subjektů. Poslední verze návrhu zákona je už však v rozporu i s evropskými

dokumenty (např. Akčním plánem pro sociální ekonomiku) a evropským pojetím

sociálního podnikání a sociální ekonomiky jako takové. Pokud by byla navržená právní

úprava přijata, tak by navíc došlo ke zkreslení statistických dat o počtu sociálních podniků a

rozsahu sociálního podnikání v České republice v porovnání s okolními státy.

 

S ohledem na zásadní dopad provedených úprav apelujeme na vládu, aby byl důsledně

dodržen postup podle legislativních pravidel vlády a navržené změny byly projednány

opětovně v řádném připomínkovém řízení!

 

Karel Machotka, ředitel

a správní rada TESSEA ČR, z.s.