Souhrnná výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu je v pořadí prvním výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení.
Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je vytvořit postupy a nástroje, na jejichž základě budou moci sociální podniky (SP) působící v ČR implementovat vlastnı́ systémy krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která je způsobena pandemiı́ COVID-19. Vytvoření postupů a nástrojů pro implementaci systémů krizového řízení bude dosaženo identifikacı́hrozeb, zranitelnostı́a rizik, která v době pandemie COVID-19 a v jejím důsledku ovlivňují SP působící v ČR. Součástí projektu je rovněž provedenı́ výzkumu současných postojů a přístupů českých SP ke krizovému řízení v době pandemie COVID-19, jejichž poznání napomůže správnému nastavenı́ postupů a nástrojů pro implementaci systémů krizového řízení pro specifické prostředí SP.
Na řešení projektu se podílí tým akademiků z FF UP v Olomouci ve spolupráci s představiteli Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s., která je zastřešující organizací SP v ČR. Vedoucím řešitelského týmu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. z Katedry ekonomických a manažerských studií FF UP.

 

Souhrnnou zprávu neleznete ZDE a shrnutí ZDE.

Autorka: Eva Fraňková, PhD, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií

Zpráva za ČR je spolu s dalšími národními zprávami členských zemí EU (country reports) a některých dalších přidružených zemí (ve formě kratších country fiches).

Tato zpráva přináší přehled o ekosystému sociálního podnikání v České republice na základě dostupných informací z prosince 2018. Zpráva aktualizuje předchozí verzi, kterou předložila ICF Consulting Services Evropské komisi v roce 2014.
Aktuální zpráva byla připravena jako součást smlouvy, kterou zadala Evropská komise Evropskému výzkumnému ústavu pro družstevní a sociální podniky (Euricse) a Mezinárodní výzkumnou síť EMES (EMES).

V průběhu léta 2019 budou doplněny zbývající národní zprávy, které v současnosti ještě chybí, a celková Shrnující zpráva (Synthesis Report), která bude analyticky porovnávat situaci ve všech zemích EU.

Zpráva za Českou republiku celá ke stažení v angličtině ZDE a k krátkém shrnutí v češtině ZDE.

Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR. Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociálního podnikání v České republice a prostředí, v němž se pohybuje a rozvíjí. Ukázat její rozmanitost, projevy a přínos, ale také bariéry a problémy, s nimiž se v současné době potýká. Nabízí řešení i opatření, která by bylo dobré vykonat, aby aktivity sociální ekonomiky, tolik potřebné pro lidi i planetu, nejen vzkvétaly, ale více se o nich vědělo a občané i politici dobře chápali jejich přínos pro další rozvoj naší společnosti. 

Text může být přínosem ať už v praxi sociální ekonomiky v neziskové anebo podnikatelské sféře, v akademickém prostředí, při studiu či ve státní správě a samosprávě.

 

 

 

KE STAŽENÍ ZDE