TESSEA ČR, z.s. (ve zkratce „TESSEA“) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální  informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

Stručná historie spolku 

Prvopočátky najdeme v činnosti expertní skupiny NESEA a Národní tematické sítě pro sociální ekonomiku, které fungovaly v rámci programu Equal.

Na ně navázala TESSEA, která vznikla v roce 2009 v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky jako neformální názorová platforma sdružující jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy a další instituce, které spojoval společný zájem – prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání do povědomí laické i odborné veřejnosti.

A její činnosti rozšiřuje spolek TESSEA ČR, z.s., který zastřešuje sociální podniky v celé České republice a zároveň si uchovává svůj charakter platformy, když v rámci přidruženého členství sdružuje všechny zájemce o téma sociální ekonomiky (tzv. stakeholdery). 

Činnost TESSEA koordinovala nejprve Nová ekonomika o.p.s., poté přešla TESSEA pod P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. V obou těchto organizacích zajišťovaly činnost TESSEA stejné osoby. Tým P3 - People, Planet, Profit o.p.s.  zůstává hlavním aktérem – tzv.. „kanceláří“ i pro nově vzniklý spolek, takže je zajištěna dlouhodobá kontinuita činnosti a tzv. historická paměť.

 

 Důležité novinky

 • TESSEA má právní subjektivitu 
 • vznikla tak oficiální celorepubliková zastřešující organizace schopná řešit společné zájmy a potřeby uvnitř a komunikovat je i navenek (hl.  vůči státní správě) 
 • sdružuje jak sociální podniky (řádní členové), tak i všechny zájemce o téma (přidružení členové)
 • členové orgánů spolku jsou zkušení odborníci

 

 Činnost spolku

 • podpora a prosazování zájmů sociálních podniků, které jsou v souladu se Stanovami Spolku
 • propagace tématu sociálního podnikání
 • mapování potřeb sociálních podniků
 • správa jednotné databáze sociálních podniků ČR
 • podpora propagace výrobků a služeb členských sociálních podniků
 • realizaci vzdělávacích akcí/aktivit
 • vydávání odborných publikací a periodik
 • pořádání společenských akcí (konferencí apod.), které mají sloužit jako příležitost k setkávání sociálních podniků a zájemců o téma
 • navazování a udržování kontaktů se sociálními podniky a podobnými spolky v zahraničí
 • spolupráce s odborníky, organizacemi a institucemi k naplňování cíle Spolku

 

 Výroční zprávy