Sněmovna 13. března t.r. neschválila dohodnuté zvýšení příspěvku zaměstnavatelům osob zdravotně postižených, jako částečné kompenzace výrazného zvýšení minimálních mezd pro rok 2019.

Přestože se na nezbytnosti této úpravy na podzim shodli vláda, zaměstnavatelé i odbory, a tento krok byl již v listopadu projednán ve výboru sněmovny, dali poslanci nakonec přednost „právní čistotě postupu“. Definitivně tak ponechali na zaměstnavatelích, jak vyřeší zvýšení nákladů, k němuž dojde u významné skupiny pracovních míst, na nichž pracují lidé, kteří objektivně nemohou pracovat s vyšším výkonem. Jen pro ilustraci: Od roku 2016 se zvýšil nárok např. u invalidních zaměstnanců prvního a druhého stupně bez ohledu na jejich skutečný potenciál a výkon o více jak 100 %. Příspěvek zaměstnavatelům ale pouze o 30 %.

Pro vysvětlení – nejedná se o dávku, ale o podporu z a m ě s t n a v a t e l ů na náklady spojené s udržením a rozvojem pracovních míst zdravotně postižených osob. Do veřejných financí se vrací v podobě odvodů a daní hrazených zaměstnavatelem i zaměstnancem nejméně 60 % těchto prostředků.

Řada pracovních míst invalidů je ohrožena, hrozí propouštění, což může mít za následek také navýšení sociálních dávek a nákladů na častější využívání sociálních a zdravotních služeb.

Je to tak správné? A je opravdu právní čistota postupu důležitější než tato podpora?

Negativní dopad tohoto rozhodnutí projednala Rada hospodářské a sociální dohody 25.3. a doporučila znovu jednat o zvýšení příspěvku. 

Na jednání předsednictva i pléna RHSD dne 25.3. vyjádřili zástupci zaměstnavatelů i odborů nesouhlas se zamítnutím již dříve projednaného zvýšení příspěvku jako nezbytné kompenzace výšení minimálních mezd a tarifů.

Po projednání byl přijat závěr předložit nový návrh (MPSV, ideálně do projednávané doprovodné novely zákona o zaměstnanosti k novele zákona o investičních pobídkách), situaci projedná do týdne i koaliční rada. Po zkušenostech posledního hlasování bude nutné znovu před jednáním sněmovny projednat návrh se zástupci poslaneckých klubů a některých výborů, odvolat se na předchozí přísliby a jednání.

Na nejdůležitější otázku, zda dodatečně přijaté zvýšení umožní čerpání zpětně za 1.Q.2019, zatím není jednoznačná odpověď. MPSV – náměstci sekcí 4 a 5 jednají o obsahu přechodného ustanovení, které by to umožnilo, problémem je procedura ze strany ÚP ČR. Existuje možnost zahrnutí zvýšení do žádostí za II.Q. nebo možnost samostatné žádosti ve III.Q. obsahující pouze zvýšení.